Obračun plaća

Za svoje klijente izrađujemo obračune plaća, drugog dohotka, autorskih honorara i ugovora o djelu, ažurno pratimo zakonske propise, kreiramo datoteke sa platnim nalozima te kreiramo i prijavljujemo JOPPD obrasce.